top of page
trynntrynn_photo_of_a_calendar_using_mostly_teh_colours_green_a_c12b5d0e-fbae-432a-aba3-ec

Luza kwenzeka nini uqeqesho?

Abazimasi mabakhethe umasifundisane omnye weentsuku ezi-3 kwiindibano zocweyo eziyi-12 zizonke ezicwangciselwe phakathi kwe-15 kaFebruwari ne-15 Matshi 2024. Koba, oomasifundisane abalishumi baya kuqhutywa ngekhompyutha, lo gama ezimbini ziya kuqhutyelwa kwindawo ekusayithi.

bottom of page